1. Aanbiedingen en overeenkomsten

Al onze aanbiedingen zijn in beginsel informatief en vrijblijvend. Overeenkomsten komen eerst tot stand en binden ons slechts na schriftelijke bevestiging c.q. ondertekening door of vanwege de directeur van ons bedrijf.

Indien een verzoek tot het uitbrengen van een uitvoerige schriftelijke aanbieding niet gevolgd wordt door een opdracht is de verzoeker/afnemer de bestede tijd en arbeid tegen kostprijs aan ons verschuldigd.

2. Prijzen

Onze prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren. Geoffreerde prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting. Wij zijn gerechtigd om een na het sluiten van de overeenkomst ingetreden aanmerkelijke verhoging in de kostprijzen van materialen, grondstoffen, energie en/of arbeid door te berekenen aan de opdrachtgever.

3. Leveringstijd, bouwtijd

Tenzij anders overeengekomen zijn de door ons aangeduide leverings- en/of bouwtijden als minimum-termijnen bedoeld. Deze termijnen hebben (derhalve) nimmer een ingebrekestellende kracht.

4. Eigendomsvoorbehoud

Alle voor het werk bestemde bouwstoffen en zaken blijven ons eigendom zolang deze niet duurzaam met het bouwwerk verbonden zijn. Hetzelfde geldt indien en zolang de koopsom door de afnemer niet aan ons is voldaan.

5. Reclames

Reclames omtrent zichtbare gebreken ter zake door ons geleverde zaken – buiten verband van aanneming als in het volgende artikel bedoeld – dienen schriftelijk en binnen 8 dagen na de dag van levering bij ons te worden aangemeld. Met uitsluiting van elke verdere aansprakelijkheid voor schade zijn wij slechts gehouden tot herstel of herlevering van de afgenomen zaken waaromtrent tijdig – bij zichtbare gebreken binnen 8 dagen na de dag van levering en bij verborgen gebreken binnen 8 dagen na de dag van ontdekking –  is gereclameerd. Het recht van reclame vervalt voorts ten aanzien van zichtbare gebreken zodra geleverde zaken zijn verwerkt.

6. Oplevering, gebreken

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op het eerste van de beide tijdstippen waarop hetzij wij na de voltooiing van het werk daarvan aan de opdrachtgever schriftelijk kennis hebben gegeven, hetzij de opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen.

Gedurende een termijn van dertig dagen na dit tijdstip zijn wij gehouden in die periode aan de dag tredende c.q. reeds kenbare gebreken aan het door ons uitgevoerde werk, welke binnen deze termijn schriftelijk door of vanwege de opdrachtgever te onzer kennis worden gebracht, voor onze rekening te herstellen, een en ander met uitzondering van die gebreken welke een gevolg zijn van door of vanwege de opdrachtgever opgedragen constructies of werkwijzen, van door hem of in zijn opdracht door derden verrichte werkzaamheden c.q. geleverde materialen of grondstoffen, of van enige van buiten komende oorzaak. Daarna zijn wij niet meer gehouden tot herstel van voormelde gebreken. Indien echter sprake mocht zijn van een verborgen gebrek ontstaan door schuld van ons, onze toeleverancier, onze onderaannemer of ons personeel en wij van zodanig verborgen gebrek binnen 6 weken na de ontdekking schriftelijk in kennis zijn gesteld, zijn wij tot herstel gehouden. Een gebrek is slechts dan als een verborgen gebrek aan te merken, indien het, ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de – eventuele – opneming van het werk door de opdrachtgever c.q. de directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden.

De aanspraak jegens ons resp. de rechtsvordering wegens een verborgen gebrek vervalt resp. is niet meer ontvankelijk indien zij wordt aangemeld resp. ingesteld na verloop van vijf jaren na de oplevering van het werk als hogeromschreven.

Wij zijn slechts gehouden tot herstel van een (verborgen) gebrek in voege als voormeld en zijn overigens nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, welke de opdrachtgever lijdt als gevolg van bedoeld (verborgen) gebrek.

7. Meerwerk en minderwerk

Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door ons in opdracht van of vanwege de opdrachtgever dan wel ingevolge nieuwe of gewijzigde wettelijke voorschriften boven de oorspronkelijke vastgestelde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt geleverd of aangebracht, dan wel boven de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden wordt gepresteerd. De bedragen die met het meermerk – of met het met toestemming van ons gedulde minderwerk – gemoeid zijn worden bepaald naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en worden door ons vastgesteld.

8. Betaling

De door de opdrachtgever aan ons verschuldigde bedragen dienen voldaan te worden uiterlijk veertien dagen na de betreffende factuurdatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, over de openstaande bedragen een vergoeding verschuldigd van rente tegen het wettelijk percentage verhoogd met 2 punten (%).

Alle eventuele buitengerechtelijke kosten welke door ons moeten worden gemaakt ter incasso van onze vordering op de opdrachtgever dienen door deze tegen gangbare incasso-tarieven vergoed te worden.

Wij zijn bij uitblijvende betaling bevoegd om na voorafgaande schriftelijke aanmaning (waarbij wij de opdrachtgever een termijn van veertien dagen gunnen om alsnog zijn betalingsverplichtingen na te komen) de uitvoering van het werk te schorsen totdat de opdrachtgever het door hem verschuldigde heeft voldaan. Wanneer tijdens deze schorsing wegens non-betaling de uitvoering van het werk gedurende meer dan twee maanden ononderbroken is vertraagd, zijn wij bevoegd om het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Wij hebben alsdan recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die wij als gevolg van de niet-voltooiing hebben moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten. Aanspraken over en weer op hetgeen overigens ter zake van de overeenkomst verschuldigd is blijven onverlet.

9. Vertraging

Wanneer door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden de uitvoering van het werk aanzienlijk wordt vertraagd en wij dientengevolge voorzieningen op het werk moeten treffen dan worden dezen als meer werk verrekend. Eventuele schade, die wij daarnaast als gevolg van de vertraging lijden, dient aan ons te worden vergoed.

10. Overige

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor het ontstaan van gewone krimpscheuren welke bij bepaalde bouwmaterialen plegen te vóórkomen.

In geval van enig boetebeding ten behoeve van de opdrachtgever vervalt automatisch elke aansprakelijkheid c.q. verschuldigdheid van boete aan de zijde van ons indien de opdrachtgever op enig moment zijn betalingsverplichtingen jegens ons niet of niet tijdig – als hogeromschreven – nakomt.

De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor goede bereikbaarheid en begaanbaarheid van toegangswegen en bouwterrein voor normale bouw- en transportmiddelen. Bij niet-nakoming van deze verplichting zijn wij zonder ingebrekestelling zonder meer bevoegd om op kosten van opdrachtgever een en ander te realiseren.

11. Geschillen

Alle geschillen welke tussen partijen terzake onze overeenkomsten met u mochten ontstaan zullen naar keuze van ons worden beslecht hetzij door de gewone rechter hetzij door arbitrage overeenkomstig de statuten en voorschriften van de Raad van Arbritrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.

12. Overig

Als we met de uitvoering van het werk daadwerkelijk begonnen zijn, is dit gelijk een accoordverklaring van de op deze bladzijde vermelde voorwaarden en is ook gelijk te stellen aan een schriftelijke ondertekening.